Susisiekite su mumis info@lucullus-medical.com

Privatumas

1.1. Sutarties šalys susitarė, kad pirkėjas, jeigu jis yra fizinis asmuo, privalo pranešti pardavėjui savo vardą ir pavardę, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, įskaitant pašto kodą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

1.2. Pirkėjas ats. suinteresuotas asmuo (toliau „pirkėjas“ arba „suinteresuotas asmuo“) asmens duomenis pardavėjui teikia savanoriškai, siekdamas įvykdyti iš pirkimo sutarties kylančias savo pareigas ir toliau su juo bendrauti. Be jų, pardavėjas negali tinkamai vykdyti sutarties su pirkėju, todėl nebus įmanoma jos sudaryti su pirkėju. Šių asmens duomenų tvarkymo tikslas – mokestinio dokumento išdavimas, ikisutartiniai santykiai, pirkėjo tapatybė, užsakymo patvirtinimas telefonu ar elektroniniu paštu, prekių pristatymas, registracija internetinėje parduotuvėje hk-green.sk, rinkodaros veiklos vykdymas. , informacija apie naujienas ir specialius pasiūlymus.

1.3. Pardavėjas suinteresuotų asmenų asmens duomenis tvarko rinkodaros tikslais, remdamasis jų prašymu arba. suinteresuoto asmens sutikimas pagal Akto Nr. ne. 18/2018 Rink. NR SR. Sutikimą, kad šiuo tikslu būtų tvarkomi asmens duomenys, paveiktas asmuo išreiškia užsakydamas prekes per internetinę parduotuvę hk-green.sk, registruodamasis internetinėje parduotuvėje hk-green.sk ar kitu tinkamu būdu. Nukentėjęs asmuo, pažymėdamas atitinkamą langelį prieš išsiųsdamas užsakymą arba registruodamasis internetinėje parduotuvėje hk-green.sk, sutinka, kad pardavėjas tvarkytų ir saugotų jo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, el. veiklą, susijusią su informacijos apie naujienas ir akcijų pasiūlymus siuntimu ir apdorojo juos savo Rinkodaros informacinėje sistemoje. Šį sutikimą Pirkėjas Pardavėjui suteikia apibrėžtam laikui, kol bus įvykdytas Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo tikslas.

1.4. Pirkėjas, išsiųsdamas užsakymą pardavėjui, sąžiningai pareiškia, kad duoda sutikimą pagal 2 str. § 11 str. 1 Akto Nr. 122/2013 Sb. Dėl asmens duomenų apsaugos su pakeitimais (toliau – ZnOOÚ), kad pardavėjas tvarkytų ir saugotų savo asmens duomenis 1.1 punkte nurodyta apimtimi. 1.2 punkte nurodytais tikslais. Pardavėjas įsipareigoja tvarkyti ir disponuoti pirkėjo asmens duomenimis pagal galiojančius Slovakijos Respublikos teisės aktus. Pardavėjas, įvykdęs tvarkymo tikslą, nedelsdamas užtikrina Pirkėjo asmens duomenų likvidavimą pagal 2 str. § 17 str. 1 ZnOOÚ. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis Pirkėjas gali bet kada raštu atšaukti. Sutikimas nustoja galioti per 1 mėnesį nuo pirkėjo sutikimo atšaukimo įteikimo pardavėjui.

1.5. Pirkėjas turi teisę ir galimybę atnaujinti savo asmens duomenis tiesiogiai internetiniu režimu internetinės parduotuvės svetainėje, klientų skiltyje, iškart po prisijungimo.

1.6. Pardavėjas pareiškia, kad vadovaudamasis 2 str. 6 str. 2 raidė c) ZnOOÚ rinks asmens duomenis tik 1.2 punkte nurodytu tikslu. šias bendrąsias sąlygas.

1.7. Pardavėjas pareiškia, kad vadovaudamasis 2 str. 6 str. 2 e) punktas ZnOOÚ užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudojami tik tokiu būdu, kuris atitinka tikslą, dėl kurio jie buvo surinkti.

1.8. Pardavėjas pareiškia, kad pagal 6 str. 2 raidė i) ZnOOÚ asmens duomenis tvarkys vadovaudamasi gera morale ir elgsis taip, kad neprieštarautų ZnOOÚ ar kitiems visuotinai privalomiems teisės aktams, taip pat jų neapeis.

1.9. Pirkėjas turi teisę kreiptis į pardavėją, gavęs raštišką prašymą

 • patvirtinimas, ar yra tvarkomi jo asmens duomenys, ar ne
 • visuotinai suprantama forma informacija apie asmens duomenų tvarkymą informacinėje sistemoje tiek, kiek:

a) pardavėjo ir pardavėjo atstovo, jei jis paskirtas, identifikavimo duomenis,

b) tarpininko tapatybė; tai netaikoma, jei pardavėjas, gaudamas asmens duomenis, nesilaiko ZnOOÚ § 8,

c) asmens duomenų tvarkymo tikslas,

d) asmens duomenų sąrašas arba asmens duomenų apimtis pagal § 10 dalį. 4, pirmasis sakinys ZnOOÚ a

e) papildoma informacija, kuri, atsižvelgiant į visas asmens duomenų tvarkymo aplinkybes ir sąlygas, reikalinga, kad pirkėjas garantuotų savo teises ir įstatymų saugomus interesus, visų pirma: - nurodymai dėl savanoriškumo arba pareigos pateikti prašomą informaciją. Asmeniniai duomenys; jei pardavėjas gauna pirkėjo asmens duomenis remdamasis pirkėjo sutikimu pagal ZnOOÚ 11 straipsnį, jis taip pat praneša apie sutikimo galiojimo laiką ir jei pirkėjo pareiga pateikti asmens duomenis kyla iš tiesiogiai vykdytino teisiškai privalomo akto. Europos Sąjungos tarptautinį susitarimą, kurio privalo laikytis Slovakijos Respublika, arba pardavėjas praneša pirkėjui teisinį pagrindą, kuriuo jam nustatoma ši pareiga, ir praneša apie atsisakymo pateikti asmens duomenis pasekmes,

 • gavėjų ratą, jei tikimasi arba akivaizdu, kad asmens duomenys jiems bus pateikti
 • trečiosioms šalims, jei numatoma arba akivaizdu, kad joms bus pateikti asmens duomenys
 • atskleidimo forma, jei asmens duomenys turi būti atskleisti
 • trečiosiose šalyse, jei manoma arba akivaizdu, kad asmens duomenys į tas šalis bus perduoti

1.10. Priimant sprendimą pagal 1.14. Pirkėjas turi teisę susipažinti su operacijų apdorojimo ir vertinimo tvarka:

 1. visuotinai suprantama forma, tikslią informaciją apie šaltinį, iš kurio jis gavo savo asmens duomenis tvarkymui
 2. visuotinai suprantama forma jos asmens duomenų, kurie yra tvarkomi, sąrašą
 3. ištaisyti neteisingus, neišsamius ar pasenusius savo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi, arba su jais disponuoti
 4. sunaikinti jos asmens duomenis, kurių tvarkymo tikslas baigėsi; jeigu tvarkomi oficialūs dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, jis gali reikalauti juos grąžinti
 5. jos asmens duomenų, kurie yra tvarkomi, likvidavimas, jei buvo pažeisti teisės aktai
 6. jos asmens duomenų blokavimas dėl sutikimo atšaukimo nepasibaigus jo galiojimo terminui, jeigu pardavėjas asmens duomenis tvarko remdamasis pirkėjo sutikimu

1.11. Pirkėjo teisė pagal 1.10. 3 ir 4 punktai gali būti ribojami tik tuo atveju, jei toks apribojimas atsiranda dėl specialaus įstatymo arba jo taikymas pažeistų pirkėjo apsaugą arba pažeistų kitų asmenų teises ir laisves.

1.12. Pirkėjas turi teisę nesutikti su pardavėju, remdamasis nemokamu rašytiniu prašymu

 1. tvarkyti jos asmens duomenis, kurie, jos manymu, yra arba bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais be jos sutikimo, ir prašyti juos likviduoti
 2. pirkėjo vardo, vardo, pavardės ir adreso panaudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais pašto sistemoje arba pirkėjo pavadinimo, vardo, pavardės ir adreso pateikimas tiesioginės rinkodaros tikslais.

1.13. Pirkėjas, remdamasis rašytiniu prašymu arba asmeniškai, jei klausimo negalima atidėti, turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi prieš asmens duomenų tvarkymą pagal § 10 dalį. 3 punktai a), e), f) arba g) ZnOOÚ, nurodydami teisėtas priežastis arba pateikdami įrodymus, kad neteisėtai kėsinamasi į jos teises ir įstatymų saugomus interesus, kuriems dėl tokio asmens duomenų tvarkymo konkrečiu atveju daroma arba gali būti padaryta žala; jeigu tam netrukdo teisinės priežastys ir įrodoma, kad pirkėjo nesutikimas yra pagrįstas, pardavėjas privalo nepagrįstai nedelsdamas, kai tik leidžia aplinkybės, užblokuoti ir sunaikinti asmens duomenis, kurių tvarkymui pirkėjas nesutiko.

1.14. Pirkėjas, gavęs raštišką prašymą arba asmeniškai, jeigu klausimo atidėti negalima, pirkėjas turi teisę bet kada nesutikti su pardavėju ir nesutikti su pardavėjo sprendimu, kuris turėtų teisines pasekmes ar reikšmingą įtaką, jeigu toks sprendimas yra priimtas. išduotas tik automatizuoto jo asmens duomenų tvarkymo pagrindu. Pirkėjas turi teisę prašyti, kad pardavėjas peržiūrėtų priimtą sprendimą kitokiu nei automatizuoto apdorojimo būdu, o pardavėjas privalo tenkinti pirkėjo prašymą, kad lemiamas vaidmuo peržiūrint sprendimą būtų įgaliotas. asmuo; pardavėjas informuoja pirkėją apie apžiūros būdą ir išvados rezultatą per 1.21 punkte nurodytą laikotarpį. Pirkėjas šios teisės neturi tik tuo atveju, jei tai numato specialus įstatymas, numatantis priemones pirkėjo teisėtiems interesams apsaugoti, arba jeigu ikisutartiniuose santykiuose ar sutartinių santykių metu pardavėjas priėmė sprendimą vykdyti pirkėjo prašymu arba sutartyje buvo imtasi kitų tinkamų priemonių teisėtiems pirkėjo interesams apsaugoti.

1.15. Jeigu pirkėjas pasinaudoja savo teise

 1. raštu ir iš jos prašymo turinio matyti, kad ji naudojasi savo teise, prašymas laikomas paduotu pagal šį įstatymą; paštu pateiktą prašymą arba pirkėjas įteiks raštu ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo išsiuntimo dienos
 2. asmeniškai žodžiu įraše, iš kurio turi būti aišku, kas pasinaudojo teise, ką jis reikalauja ir kada bei kas padarė įrašą, jo ir pirkėjo parašas; pardavėjas privalo perduoti įrašo kopiją pirkėjui
 3. tarpininko atveju pagal šios dalies 1 ar 2 punktą pastarasis privalo nepagrįstai nedelsdamas persiųsti pardavėjui šį prašymą ar registraciją.

1.16. Jei pirkėjas įtaria, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi nepagrįstai, jis gali pateikti pasiūlymą Slovakijos Respublikos asmens duomenų apsaugos tarnybai pradėti procedūrą dėl asmens duomenų apsaugos.

1.17. Jeigu Pirkėjas nėra visiškai veiksnus, jo teises gali įgyvendinti atstovas pagal įstatymą.

1.18. Jeigu pirkėja nėra gyva, jos teises pagal šį įstatymą gali įgyvendinti artimas asmuo.

1.19. Pirkėjo prašymas pagal 1.9., 1.10. 1 /, 3 / iki 6 ir 1.12 punktas. iki 1.14. pardavėjo įrengė nemokamai.

1.20. Pirkėjo prašymas pagal 1.10 punktą. 2 / pardavėjas suteikia neatlygintinai, išskyrus apmokėjimą suma, kuri negali viršyti tikslingai patirtų materialinių išlaidų, susijusių su kopijų darymu, techninių laikmenų tiekimu ir informacijos siuntimu pirkėjui, sumos, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip. .

1.21. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo prašymą nagrinėti raštu, vadovaudamasis Taisyklių 1.19. ir 1.20. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

1.22. Pirkėjo teisių apribojimas pagal 1.11 skirsnį. pardavėjas nedelsdamas raštu praneša apie tai pirkėjui ir Slovakijos Respublikos asmens duomenų apsaugos tarnybai.

1.23. Pardavėjas pareiškia, kad vadovaudamasis 2 str. § 15 str. 1 raidė b) ZnOOÚ tvarko pirkėjo asmens duomenis 1.2 punkte nurodytais tikslais. šias sąlygas per šiuos tarpininkus: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

 1. Išsiuntus užsakymą ar užsiregistravęs pirkėjas gali gauti ataskaitas apie pardavėjo prekių pasiūlymus, akcijas ir paslaugas. Klientas gali bet kada atšaukti siuntimą, prisijungęs prie klientų centro skiltyje „Mano paskyra“ ir poskyryje „Mano naujienlaiškis“.
 2. Pažymėdamas langelį prieš išsiųsdamas užsakymą, pirkėjas išreiškia, kad susipažino su šiomis bendromis sąlygomis, visiškai suprato jų turinį ir su jomis sutinka.
 3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias bendrąsias pirkimo sąlygas. Pareiga pranešti apie bendrųjų pirkimo sąlygų pasikeitimą raštu įvykdoma jį patalpinus svetainėje https://hk-green.cz.
 4. Santykiams, kurių nereglamentuoja šios bendrosios sąlygos ir sąlygos, taikomos atitinkamos Civilinio kodekso, Elektroninės komercijos įstatymo Nr. 22/2004 CFU ir Įstatymo Nr. 284/2002 CFU su pakeitimais ir Įstatymas Nr. 102/2014 CFU dėl vartotojų apsaugos nuotolinės prekybos srityje.
 5. Visos Bitcoin kainos yra konvertuojamos iš kainos eurais pagal Bitcoin Best Bid (BBB) ​​keitimo kursą, kurį pateikia mūsų BitPay partneriai. Prie visų Bitcoin operacijų pridedama sąskaita faktūra, kuri galioja 15 minučių. Jei neapmokama per nurodytą limitą, būtina sudaryti naują sąskaitą. Atšaukti užsakymai: už atšauktus užsakymus gali būti grąžinti eurai. Visa užsakymo vertės suma Eur vardu bus grąžinta į pirkėjo pageidavimą į banko sąskaitą. Grąžinti užsakymai: už grąžintus užsakymus pirkėjas paprašys grąžinti lėšas eurais į banko sąskaitą. Mokėjimo anomalijos: jei mokant Bitcoin vardu atsirastų kuri nors iš šių situacijų, mūsų klientų aptarnavimo tarnyba bandys su jumis susisiekti, kad padėtų išspręsti situaciją. Išpirktas užsakymas: išpirktas užsakymas bus priimtas ir visos lėšos, viršijančios reikiamą sumą, grąžinamos pirkėjui. Nepakankamai apmokėtas užsakymas: Užsakymas bus atšauktas, o apmokėjimas grąžinamas pirkėjui. Pavėluotai apmokėtas užsakymas: užsakymas bus atšauktas, o apmokėjimas grąžinamas pirkėjui. Tuo atveju, jei nei LUCULLUS sro, nei BitPay negalės patikrinti Bitcoin operacijos teisėtumo, užsakymas bus atšauktas.
 6. Šios bendrosios sąlygos įsigalioja pirkėjo atžvilgiu sudarant pirkimo-pardavimo sutartį

Kokius asmens duomenis mes renkame iš jūsų?

 1. Tam, kad galėtume maksimaliai išpildyti Jūsų poreikius, pageidavimus ir vėliau juos patenkinti pagal Jūsų idėjas ir lūkesčius, todėl turime žinoti Jūsų asmens duomenis. Tada mes naudojame surinktus duomenis, kad palaikytume ir pagilintume geriausius įmanomus santykius tarp jūsų ir mūsų įmonės LUCULLUS sro Kad galėtume kuo geriau įgyvendinti šį ketinimą, mums reikia jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis.
 2. Šią informaciją stengiamės gauti iš jūsų kurdami užsakymą mūsų svetainėje. Jūs automatiškai užsiregistruojate mūsų sistemoje. Turime jūsų vardą, pavardę, atsiskaitymo ir pristatymo adresą, telefono ir el. pašto kontaktus. Įmonė LUCULLUS sro viso šio proceso metu laikosi galiojančių teisės aktų ir bendrųjų verslo sąlygų.

Kodėl mums reikia šių jūsų duomenų?

 1. Asmens duomenys pirmiausia naudojami elektroniniam jūsų užsakymo apdorojimui, teisingam prekių pristatymui iš jūsų užsakymo, taip pat iš jūsų gaunamų mokėjimų gavimui, apmokėjimui ir, galiausiai, bendravimui su jumis dėl jūsų užsakymo. įsakymas. Šios užduotys yra labai svarbi ir neatsiejama mūsų darbo dalis.
 2. Mūsų įmonės LUCULLUS sro rinkodaros tikslais taip pat naudojami Jūsų asmens duomenys, taip pat įvairios statistikos kūrimui, kuri, tačiau, yra rengiama tik mūsų įmonės vidiniais tikslais. Jūsų asmens duomenys nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus subrangovus ir tarpininkus, o tik tie duomenys, kurie prisideda prie būtino ir sėkmingo Jūsų užsakymo įgyvendinimo bei vėlesnio jo pristatymo. LUCULLUS sro yra tam įsipareigojęs.

Kaip pakeisti, atnaujinti, ištrinti savo asmeninius duomenis?

 1. Mūsų klientai gali bet kada redaguoti savo asmeninius duomenis prisijungę prie savo paskyros arba pateikę raštišką prašymą, kuris turi būti išsiųstas mūsų elektroninio pašto adresu info@hk-green.cz. Atlikus šį veiksmą, Jūsų asmens duomenys vėliau bus ištrinti iš įmonės LUCULLUS sro duomenų bazės, kuri jų nebetvarkys.
 2. Jei nebenorite gauti mūsų įmonės LUCULLUS sro naujienlaiškio el. paštu, galite nemokamai atsisakyti prenumeratos naujienlaiškio apačioje paspaudę „atsisakyti prenumeratos“.

Kas yra slapukai ir ką jie mums reiškia?

 1. ookie yra trumpas tekstinis failas, kurį lankomi tinklalapiai siunčia į jūsų naršyklę. Bendrovė LUCULLUS sro naudoja šiuos vadinamuosius slapukus, kad pagerintų ir supaprastintų jūsų apsilankymą mūsų svetainėje https://hk-green.cz. Mūsų įmonė jų nenaudoja jūsų asmeninei informacijai saugoti, taip pat nesidalijame ja su jokia trečiąja šalimi.
 2. Slapukų pagalba gauname tokius duomenis kaip apsilankymų mūsų svetainėje skaičius, bendras klientų skaičius, todėl tokiu būdu sužinome, kokias prekes perkate internetu ir galime Jums pasiūlyti Jūsų prekę el. su nuolaida, pvz., per naujienlaiškį.
 3. Norint apsipirkti internetu, jūsų naršyklėje turi būti įjungti slapukai.